PAKKESERVICE

Fullservice flyttefirmaer som Flyttegutta AS kan trygt pakke gjenstandene dine for deg. Våre mannskaper er opplært og erfarne i å trygt pakke verdifulle gjenstander som kunstverk, skulpturer, glass og andre skjøre gjenstander. Hvis du ikke har skjøre gjenstander, men føler deg overveldet av mengden varer du må pakke, kan du også la det være opp til oss!

PACKING AND MOVING SUPPLIES

Våre flyttearbeidere er alle opplært til å behandle gjenstandene dine som om de var deres egne, så du kan være sikker på at alt blir pakket sikkert og uten skade.

Uavhengig av om du ønsker at vi skal utføre pakkingen, eller om du foretrekker å gjøre noe av det selv, har vi flyttemateriellene du trenger. Vi har alle typer esker og materialer i ulike størrelser, slik at alle eiendelene dine kommer frem organisert og i perfekt stand.

Hvis du trenger ekstra hjelp med pakkingen, bør du laste ned vår gratis flytte-sjekkliste (se nedenfor). Denne listen er utformet for å guide deg gjennom flytteprosessen, før, under og etter, for å sikre at flyttingen går så problemfritt som mulig.

Hvordan fungerer pakketjenester? Hvem bruker dem?

Våre pakketjenester brukes av en bred variasjon av brukere som planlegger flyttinger – fra kontor- til boligflyttinger, lagring, til omsorgsboliger for eldre, lokale og langdistanseflyttinger – vi har pakket for omtrent enhver type flytting som finnes. Når du bestiller flyttingen din med Flyttegutta AS, kan du bestille pakketjenester før flyttedagen eller pakketjenester for å pakke ut etter at flyttingen er fullført. Bare fortell oss hva som skal pakkes og hvor det skal, så tar vi oss av resten!

Du kan kontakte din flyttekoordinator for å bestille pakketjenester (og pakketjenester for å pakke ut). Hvis du ikke har booket med oss ennå og ønsker å starte med en rask og gratis prisforespørsel.

HVORFOR BØR JEG BEYTTE PAKKESERVICE?

Om du velger å bruke pakketjenester vil avhenge av flere faktorer. Det første, og mest sannsynlig det viktigste spørsmålet du bør stille deg selv, er: «Har jeg plass i budsjettet mitt for den ekstra kostnaden av pakketjenesten?

Du kan vurdere å bruke pakketjenester hvis du har et stort volum av gjenstander å flytte – personer som ikke har flyttet på flere år, vil ofte ha samlet en mengde eiendeler. Vi anbefaler alltid å sette av tid til å redusere mengden før flyttedagen, men hvis du har en stor husholdning, et kontor eller lignende, kan en pakkedag være det beste alternativet for å gjøre flyttingen så stressfri som mulig.

HVA KOSTER PAKKESERVICE?

På samme måte som når du flytter med oss, har våre pakketjenester en timepris som blir bestemt av flere faktorer. Din timepris vil avhenge av noen faktorer, inkludert:

  • Byen du befinner deg i
  • Månedstidspunktet for flyttingen
  • Årstiden for flyttingen

En annen kostnad å vurdere for pakketjenester inkluderer pakkeutstyr. Vårt team vil ta med utstyr i tilfelle det trengs, til en liten ekstra kostnad, men hvis du allerede har pakkeutstyr kan vi bruke det i stedet (forutsatt at det er i god stand)!

Din flyttekoordinator vil informere deg om timeprisen for din pakkedag og svare på eventuelle andre spørsmål du måtte ha om pakketjenester, så nøl ikke med å kontakte dem!

SE OGSÅ VÅR FLYTTESJEKKLISTE

For en enda smidigere flytting, sjekk ut vår gratis flyttesjekkliste, full av nyttige tips for før, under og etter flyttingen din med hjelp fra vårt erfarne flyttebyrå.

PACKING SERVICES

Full service moving companies like Two Small Men can safely pack your items for you. Our crews are trained and experienced in safely packing valuable items such as artwork, sculptures, glass, and other fragile pieces. If you don’t have delicate items but you’re feeling overwhelmed by the sheer volume of goods you have to pack, you can leave that to us, too!

PACKING AND MOVING SUPPLIES

Our movers are all trained to treat your items as if they were their own, so you know everything will be packed securely and without damage.

Regardless of whether you want us to do the packing or if you’re more comfortable doing some of it on your own, we’ve got the moving supplies you need. We have every kind and size of box and material you could need to ensure all of your belongings arrive organized and in mint condition.

If you need extra help with your packing, make sure to download our free moving checklist (see below). This list is designed to take you through the moving process, before, during, and after, to ensure your move goes as smoothly as possible.

HOW DO PACKING SERVICES WORK? WHO USES THEM?

Our packing services are used by a wide variety of people planning moves—from office to residential, storage, into senior care facilities, local, and long-distance moves, we’ve packed for just about every type of move there is. When you book your move with Two Small Men, you can book packing services prior to moving day, or unpacking services to follow the end of your move. Just tell us what needs packing and where it’s going, and we’ll handle the rest! 

You can reach out to your Move Coordinator to book packing (and unpacking) services. If you haven’t booked with us yet and want to start your quick, free quote, you can do so by clicking here!

WHY SHOULD I USE PACKING SERVICES?

Whether you decide to use packing services will depend on a few factors. The first, and likely the most important question you should ask yourself is “Do I have room in my budget for the additional cost of the pack time?”
You may want to consider using packing services if you have a large volume of items to move—people who haven’t moved in several years will often have accumulated a trove of belongings. We always recommend dedicating a chunk of time to downsizing before moving day, but if you have a large household, office, or otherwise, a pack day may be the best option to keep your move as stress-free as possible.

HOW MUCH DO PACKING SERVICES COST?

Much like when you move with us, our packing services have an hourly rate that is determined by several factors. Your hourly rate will depend on a few factors, including:
  • The city you are in
  • The time of month you are moving
  • The time of year you are moving
Another cost to consider for packing services includes packing supplies. Our team will bring supplies in case they’re needed at a small additional cost, but if you already have packing supplies we can use those instead (provided they’re in good condition)!
Your Move Coordinator will let you know the hourly rate for your pack day and answer any other questions you have about packing services, so don’t hesitate to reach out to them!

SE OGSÅ VÅR FLYTTESJEKKLISTE

For en enda smidigere flytting, sjekk ut vår gratis flyttesjekkliste, full av nyttige tips for før, under og etter flyttingen din med hjelp fra vårt erfarne flyttebyrå.